ინტერმუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის დოკუმენტის გაცნობა საზოგადოებისთვის

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გაიმართა საკონსულტაციო საბჭოების გაერთიანებული შეხვედრა.

პროექტის მიზანია სოციალურ სექტორში მრავალმხრივი პარტნიორობის ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტების სამოქალაქო სექტორსა და ბიზნესს შორის სოციალური სერვისების სისტემის გაუმჯობესების გზით.