ახალი ამბები

უკანონო თევზჭერაზე კანონი მკაცრდება

უკანონო თევზჭერასა და ზღვის დაბინძურებაზე სანქციები მკაცრდება.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში შესული ცვლილების მიხედვით, ელექტროდენით, ელექტროიარაღით, სხვა აკრძალული იარაღით, ასაფეთქებელი, ასევე მომწამლავი ნივთიერებით, თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის მასობრივი განადგურების სხვა საშუალებით, დაისჯება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით, ვადით 320-იდან 400 საათამდე, ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.

აღნიშნული კანონი მიმდინარ წლის 1-ლი ოქტომბრიდან ამოქმედდება, ისევე როგორც საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესული ცვლილება.

საუბარია, გემიდან, სხვა მცურავი საშუალებიდან, პლატფორმიდან, მილსადენიდან ან ზღვაში ხელოვნურად აგებული სხვა კონსტრუქციიდან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის დარღვევით, ზღვაში მავნე, დამაბინძურებელი ნივთიერებების, საწარმოო, ტექნიკური ან სხვა სახის ნარჩენების ან/და მასალის ჩაღვრაზე, რაც გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 000 ლარის ოდენობით.

გარდა ამისა, სამოქალაქო ბრუნვაში დაშვებული თევზმიმზიდი ელექტროშოკური მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარება, გადაცემა ან გასხვისება − გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის იარაღის კონფისკაციით. აღნიშნულის განმეორებით ჩადენა კი 2 000 ლარის ოდენობის ფულად სანქციასა და სამართალდარღვევის იარაღის კონფისკაციას ითვალისწინებს.

ცვლილებების მიხედვით, თევზჭერის ელექტროიარაღის დამზადება, შეძენა, შენახვა, ტარება, გადატანა, გადაგზავნა ან გასაღება − გამოიწვევს დაჯარიმებას 3 000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის იარაღის კონფისკაციით. ხოლო, განმეორებით ჩადენა – 6 000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის იარაღის კონფისკაციით.