ახალი ამბები

დაწესებულებების გარე ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემებით აღჭურვა სავალდებულო გახდა

უსაფრ­თხო­ე­ბის ნორ­მე­ბის, სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­მოც­დი­ლე­ბი­სა და სტან­დარ­ტე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის უწყე­ბა­თა­შო­რის­მა სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭომ მი­ი­ღო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, გა­ი­ზარ­დოს გარე ვი­დეო სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო სის­ტე­მე­ბის მას­შტა­ბი, გავ­რცე­ლე­ბის არე­ა­ლი და ტექ­ნი­კუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბი, რო­მე­ლიც გაზ­რდის სუ­ბი­ექ­ტე­ბის ვი­ზუ­ა­ლუ­რი დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას და გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სებს პი­როვ­ნე­ბის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბის ეფექ­ტუ­რო­ბას.

აღ­ნიშ­ნუ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი სხვა­დას­ხვა ტი­პის კო­მერ­ცი­ულ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბას ავალ­დე­ბუ­ლებს, მათ დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა­ში მყო­ფი ობი­ექ­ტე­ბი, გარე პე­რი­მეტრზე ვი­დეო სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო სის­ტე­მე­ბით აღ­ჭურ­ვონ. მო­თხოვ­ნა კი უკვე 2024 წლის 1-ლი იან­ვრი­დან უნდა შეს­რულ­დეს.

სა­ინ­ტე­რე­სოა, უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად, რა მო­ე­თხო­ვე­ბა კო­მერ­ცი­ულ ობი­ექ­ტებს და რო­გორ უნდა შე­ას­რუ­ლონ რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი სწრა­ფად და ეფექ­ტი­ა­ნად?

თავ­და­პირ­ვე­ლად უნდა აღი­ნიშ­ნოს, მო­თხოვ­ნა ვრცელ­დე­ბა გარე პე­რი­მეტრზე, კერ­ძოდ ქუ­ჩა­ზე და ობი­ექ­ტის შე­სას­ვლე­ლებ­ზე. ამას­თან, აღ­ნიშ­ნუ­ლი რე­გუ­ლა­ცია ეხე­ბა ობი­ექ­ტებს, რომ­ლის წლი­უ­რი ბრუნ­ვა 500,000 ლარს და მეტს შე­ად­გენს. მათ გარე პე­რი­მეტრზე სამი კა­მე­რა უნდა გა­მარ­თონ: 2 მთა­ვარ, ხოლო ერთი – სა­თა­და­რი­გო შე­სას­ვლელ­თან.

რო­გო­რი პა­რა­მეტ­რე­ბის მქო­ნე ვი­დე­ო­სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო სის­ტე­მა უნდა და­ა­მონ­ტა­ჟოს კო­მერ­ცი­ულ­მა ობი­ექ­ტებ­მა? შე­უძ­ლია თუ არა ობი­ექტს არ­ჩე­ვა­ნი გა­ა­კე­თოს ანა­ლო­გურ და ქსე­ლურ IP კა­მე­რას შო­რის?

გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია, რომ შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბის მიერ ანა­ლო­გუ­რი კა­მე­რის და­მონ­ტა­ჟე­ბა არ ჩა­ით­ვლე­ბა დად­გე­ნი­ლე­ბით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი ტექ­ნი­კუ­რი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბის მო­თხოვ­ნე­ბის შეს­რუ­ლე­ბად. ვი­დე­ო­მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბის სის­ტე­მა უნდა აკ­მა­ყო­ფი­ლებ­დეს შემ­დეგ პა­რა­მეტ­რებს:

ვი­დე­ო­კა­მე­რა:ქსე­ლუ­რი (IP);

კა­მე­რის გარ­ჩე­ვა­დო­ბა: არა­ნაკ­ლებ 3 მე­გა­პიქ­სე­ლი

მგრძნო­ბე­ლო­ბა: 0 ლუქ­სი აქ­ტი­უ­რი გა­ნა­თე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში (0.1 აქ­ტი­უ­რი გა­ნა­თე­ბის გა­რე­შე);

და­ფარ­ვის ზონა: შე­საძ­ლე­ბე­ლი უნდა იყოს შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბის მთა­ვა­რი და სა­თა­და­რი­გო შე­სას­ვლე­ლე­ბის 20-მეტ­რი­ა­ნი რა­დი­უ­სის ფარ­თო­ბის ვი­ზუ­ა­ლუ­რად და­ნახ­ვა;

ჩა­ნა­წე­რის გარ­ჩე­ვა­დო­ბა: არა­ნაკ­ლებ 3 მე­გა­პიქ­სე­ლი, არა­ნაკ­ლებ 5 კად­რი წამ­ში. დღე-ღა­მის რე­ჟიმ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ჩა­ნა­წე­რი უნდა იძ­ლე­ო­დეს ადა­მი­ა­ნის (ობი­ექ­ტის), (ავ­ტო­გა­სა­მარ­თი სად­გუ­რი­სა და კომ­პლექ­სის შემ­თხვე­ვა­ში ავ­ტო­მან­ქა­ნის სა­ხელ­მწი­ფო სა­ნომ­რე ნიშ­ნის) ზუს­ტი იდენ­ტი­ფი­კა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბას;

სერ­ტი­ფი­კა­ტი: აპა­რა­ტუ­რას უნდა გა­აჩ­ნდეს ISO სერ­ტი­ფი­კა­ტი.