პანდემიის პერიოდში დაწყებული ინოვაციური სტარტაპები კახეთშიპანდემიის პერიოდში დაწყებული ინოვაციური სტარტაპები კახეთში.