თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული ვაკანსიების ჩამონათვალი

თელავის თვითმმართველი თემის საკრებულოსა და გამგეობის მიერ 106 ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსი დეკემბრის შუა რიცხვებ­ში გაიმართება. კონკურსში მონაწი­ლეობის მიღება შეუძლია ყველა დაინტერესებულ პირს, რომლებიც რეგისტრაციას გაივლიან. გთავა­ზობთ ვაკანსიების ჩამონათვალს. საკრებულო – 8 ვაკანსია: 
1.აპარატის უფროსი 1 
2. საორგანიზაციო განყოფილე­ბის უფროსი 1 
3. მოქალაქეთა მომსახურების და საქმის წარმოების 
განყოფილების უფროსი 1 
4.. საორგანიზაციო განყოფილე­ბის მთავარი სპეციალისტი 1 
5 მოქალაქეთა მომსახურების და საქმის წარმოების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი 2 
6. საორგანიზაციო განყოფილე­ბის სპეციალისტი 1 
7. მთავარი სპეციალისტი – იუ­რისტი 1 
გამგეობის საშტატო განრიგი ასე გამოიყურება: 98 ვაკანსია 
ადმინისტრაციული სამსახური 38 შტატი 
1.1 მოქალაქეთა მომსახურების, საზოგადოებასთან ურთიერთობის, საინფორმაციო, ადამიანური რე­სურსების მართვის და საქმისწარ­მოების განყოფილება 38 
ა განყოფილების უფროსი 1 
ბ მთავარი სპეციალისტი 3 
გ წამყვანი სპეციალისტი 2 
დ სპეციალისტი 7 
1.2 ადმინისტრაციულ ერთეუ­ლებთან კოორდინაციის განყო­ფილება 
ა განყოფილების უფროსი 1 
ბ მთავარი სპეციალისტი 1 
გ სპეციალისტი 1 
დ გამგებლის წარმომადგენელი 22
2 ქონების მართვის, ეკონომიკუ­რი განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახური 15 
2.1 ქონების მართვის, ეკონომი­კიური განვითარების და სტატის­ტიკის განყოფილება 11 
ა განყოფილების უფროსი 1 
ბ მთავარი სპეციალისტი 5 
გ წამყვანი სპეციალისტი 2 
დ სპეციალისტი 3 
2.2 ინფრასტრუქტურის, არქი­ტექტურის, მშენებლობის და სი­ვრცითი მოწყობის განყოფილება 4 
ა განყოფილების უფროსი 1 
ბ მთავარი სპეციალისტი 2 
გ სპეციალისტი 1 
3 კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგა­ზრდულ საქმეთა სამსახური 9 
ა მთავარი სპეციალისტი 5 
ბ წამყვანი სპეციალისტი 2 
გ სპეციალისტი 24 საფინანსო – საბიუჯეტო და სოციალურ საკი­თხთა სამსახური 19 
4.1 სამეურნეო, საგეგმო – სახაზი­ნო განყოფილება 7 
ა განყოფილების უფროსი 1 
ბ მთავარი სპეციალისტი 4 
გ წამყვანი სპეციალისტი 2 
4.2 ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა განყოფილება 4 
ა განყოფილების უფროსი 1 
ბ მთავარი სპეციალისტი 1 
გ წამყვანი სპეციალისტი 1 
დ სპეციალისტი 1 
4.3 შესყიდვების განყოფილება 4 
ა განყოფილების უფროსი 1 
ბ მთავარი სპეციალისტი 1 
გ წამყვანი სპეციალისტი 1 
დ სპეციალისტი 1 
5. იურიდიული სამსახური 3 
ა მთავარი სპეციალისტი 1 
ბ წამყვანი სპეციალისტი 1 
გ სპეციალისტი 1 
6 ზედამხედველობის სამსახური 7 
ა მთავარი სპეციალისტი 3 
ბ წამყვანი სპეციალისტი 1 
გ სპეციალისტი 3 
7. შიდა აუდიტის სამსახური 4 
ა მთავარი სპეციალისტი 2 
ბ წამყვანი სპეციალისტი 1 
გ სპეციალისტი 1 
8. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 10 
ა მთავარი სპეციალისტი 2 
ბ წამყვანი სპეციალისტი 1 
გ სპეციალისტი 7