ინტერმუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის მხარდაჭერა კახეთის რეგიონში

,,მედია ცენტრი კახეთი“ ორგანიზაცია ,,World Vision”-ის მხარდაჭერით, ახორციელებს პროექტს ,,ინტერმუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის მხარდაჭერა კახეთის რეგიონში“. პროექტი ხორციელდება გურჯაანის, თელავისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში.

პროექტის მიზანია სოციალურ სექტორში მრავალმხრივი პარტნიორობის ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტების სამოქალაქო სექტორსა და ბიზნესს შორის სოციალური სერვისების სისტემის გაუმჯობესების გზით.

პროექტის ფარგლებში, მომზადდება სოციალური პროგრამების საჭიროებათა კვლევა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, ხოლო შემდეგ საჯარო უწყებებთან ერთად, სამი მუნიციპალიტეტის (გურჯაანი, თელავი და ყვარელი) ერთობლივი ჩართულობით შემუშავებული იქნება ინტერმუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის დოკუმენტი, რაც ხელს შეწყობს გააზრებული და ეფექტური სოციალური პოლიტიკის დანერგვას ადგილობრივ დონეზე.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *